รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2558 / 2557 / 2558
สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
Advances in the Diagnosis of Human Opisthorchasis : Development of Opisthorchis viverrini Antigen Detection in Urine
จากโครงการวิจัยเรื่อง
--
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
Neglected Tropical Diseases 21 April 2015 อยู่ในฐานข้อมูล ISI (Quartile 1)
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
21 เมษายน 2558
งบประมาณสนับสนุน
0 บาท
สัดส่วนคะแนน
1.00
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 113 ครั้ง
หมายเหตุ
Journal