รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2558 / 2558 / 2558
สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
Evaluation correlation function of particle for the harmonics oscillator of Hyperbolic Secant Cosine symmetric potential via numerical shooting meth
จากโครงการวิจัยเรื่อง
--
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 1 "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน" (Science and Technology towards ASEAN) วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 ณ หมาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
3 กรกฎาคม 2558
งบประมาณสนับสนุน
0 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.20
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 80 ครั้ง
หมายเหตุ
Proceeding