รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2558 / 2558 / 2559
สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
การตรวจสอบเพื่อระบุข้าวพันธุ์ปลูกพื้นเมืองเพชรบูรณ์โดยใช้ลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีน rbcl
จากโครงการวิจัยเรื่อง
--
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
การประชุมวิชาการจีโนมิกส์ ชีวสารสนเทศศาสตร์และชีววิทยาเชิงระบบ วันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2558 ณ ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
10 พฤศจิกายน 2558
งบประมาณสนับสนุน
0 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.20
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 95 ครั้ง
หมายเหตุ
Proceeding