รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2558 / 2558 / 2558
สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
The Conservation and Preservation of Information Resources in Rajabhat University Libraries : A Preliminary Study
จากโครงการวิจัยเรื่อง
--
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
The 1st ICHS 2015 International Conference on Humanities and Social Sciences “Learning in the 21st Century : Perspectives in the Humanities and Social Sciences” วันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
26 สิงหาคม 2558
งบประมาณสนับสนุน
0 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.40
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 128 ครั้ง
หมายเหตุ
Proceeding