รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2558 / 2558 / 2558
สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูประกอบการ ทางดานการทองเที่ยว
จากโครงการวิจัยเรื่อง
--
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ธนบุรี ปที่ 3 ฉบับที่ 2 พฤศจิกายน 2557 – เมษายน 2558 อยูในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
1 พฤศจิกายน 2557
งบประมาณสนับสนุน
0 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.60
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
หมายเหตุ
Journal