รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2558 / 2558 / 2558
สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
The Factors influencing success of Local Taxtile Business in Thailand : Review and Research Agenda
จากโครงการวิจัยเรื่อง
--
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
The 5th Business, Economics and Communications International Conference 2015 วันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
17 สิงหาคม 2558
งบประมาณสนับสนุน
0 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.40
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 136 ครั้ง
หมายเหตุ
Proceeding