รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2558 / 2557 / 2558
สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
การพัฒนาศักยภาพทางการตลาด ผลิตภัณฑ จากเศษผา และสรางเครือขายความรวมมือ : กรณีศึกษา กลุมอาชีพตัดเย็บบานน้ํารอน อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ
จากโครงการวิจัยเรื่อง
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
การประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาการ จัดการวิชาการ 2015” วิจัยเพื่อสรางสรรคเศรษฐกิจชุมชนสูประชาคม อาเซียน วันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ 2558 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส ถนนชางคลาน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
20 กุมภาพันธ์ 2558
งบประมาณสนับสนุน
0 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.20
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 89 ครั้ง
หมายเหตุ
Proceeding