รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2559 / 2559 / 2560
สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของกลุ่มอาชีพ : กรณีศึกษากลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์จากผ้าในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์
จากโครงการวิจัยเรื่อง
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2 เรื่อง "นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
11 พฤศจิกายน 2559
งบประมาณสนับสนุน
0 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.20
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 139 ครั้ง
หมายเหตุ
Proceeding