รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2556 / 2555 / 2556
สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
แนวการศึกษากระบวนการไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยในชนบท
จากโครงการวิจัยเรื่อง
--
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2556
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
1 พฤษภาคม 2556
งบประมาณสนับสนุน
0 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.25
เอกสารดาวน์โหลด
--   ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
หมายเหตุ
--