รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2556 / 2555 / 2556
สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
Efficient method for protoplast isolation of Jatropha curcas L.
จากโครงการวิจัยเรื่อง
--
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
The 4th Regional AFOB Symposium 2013 ‘bioenergy, biorefinery and beyond’ January 17 – 19, 2013 Chiangmai Grandview Hotel and Convention Center Chiang Mai, Thailand
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
17 มกราคม 2556
งบประมาณสนับสนุน
0 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.25
เอกสารดาวน์โหลด
--   ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
หมายเหตุ
--