รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2558 / 2558 / 2558
สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
การพัฒนาสวัสดิการสำหรับผู้ประสบปัญหาในบ้านพักเด็กและครอบครัวอย่างมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์
จากโครงการวิจัยเรื่อง
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
การประชุมวิชาการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2558 "สร้างสรรค์สังคมสู่ประชาคมอาเซียน" วันที่ 12 มิถุนายน 2558 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
12 มิถุนายน 2558
งบประมาณสนับสนุน
3,924 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.20
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 186 ครั้ง
หมายเหตุ
Proceeding