รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2556 / 2556 / 2556
สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
แบบจำลองกำหนดการเชิงคณิตศาสตร์สำหรับวางแผนการผลิตน้ำมันก๊าซธรรมชาติ
จากโครงการวิจัยเรื่อง
--
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2556 วันที่ 11 – 14 กันยายน 2556 ณ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
11 กันยายน 2556
งบประมาณสนับสนุน
0 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.25
เอกสารดาวน์โหลด
--   ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
หมายเหตุ
--