รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2558 / 2558 / 2558
สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
ผลของฮอร์โมน 17 เบตา เอสตราไดออลต่อการแปลงเพศปลาหมอ
จากโครงการวิจัยเรื่อง
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 9 "การพัฒนาท้องถิ่นสู่ภูมิภาคอาเซียน : ความหลากหลายบนพื้นที่ชายแดน" วันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2558 ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
2 กรกฎาคม 2558
งบประมาณสนับสนุน
7,002 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.20
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 369 ครั้ง
หมายเหตุ
Proceeding