รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2558 / 2557 / 2558
สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ปั๊มโลหะเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าของที่ระลึกพวงกุญแจโลหะรูปฝักมะขาม กลุ่มสตรีก้าวหน้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ และสำรวจความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์
จากโครงการวิจัยเรื่อง
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2558 อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (ISSN 1906-5337)
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อทำการออกแบบสร้าง และทดสอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะที่ใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าของที่ระลึกพวงกุญแจโลหะรูปฝักมะขาม และทาการประเมินความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ใหม่กับกลุ่มตัวอย่าง ในการออกแบบแม่พิมพ์จะใช้โปรแกรมเขียนแบบ NX 8.5 ออกแบบเป็นแม่พิมพ์โปรเกรสสีฟ มีขนาด 280 x 180 x 200 ลูกบาศก์เซนติเมตร ใช้อลูมิเนียมเกรด 1100 เป็นวัสดุสำหรับการตัดเป็นรูปฝักมะขาม จากผลการทดลองแม่พิมพ์ปั๊มโลหะมีอัตราการผลิตเฉลี่ยเท่ากับ 663 ชิ้นต่อชั่วโมง หรือประมาณ 3,304 ชิ้นต่อวัน และอัตราการเกิดของเสียมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.3 ชิ้น/ชั่วโมง ด้านการประเมินความพึงพอใจของผลิตภัณฑ์ใหม่จากแม่พิมพ์ปั๊มโลหะโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นแบบมาตรส่วนประมาณค่าและวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นตามมาตราวัดเจตคติแบบลิเคิร์ทสเกล ใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจงกับกลุ่มสตรี ก้าวหน้า ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ จำนวน 38 คน มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี ( x = 4.33, SD = 0.55)

This research involved the design, manufacture and testing of a stamping die used to produce souvenir key-chains in the shape of a tamarind pod. Satisfaction with the product was also evaluated. The die was designed using the NX 8.5 CAD program and measured 280 x 180 x 200 cm3, manufactured with aluminum alloy 1100. The results of the performance tests showed that it was possible to produce 663 pieces/hr (or 3,304 pieces/day) with a defect rate of 1.3 pieces/hr. The results of a satisfaction survey using a Likert rating scale had a mean of 4.33 (SD = 0.55), which showed a high level of satisfaction. The study used a purposive sampling of 38 people in the Satri Kawna group, Tambon Saklong, Lomsak district, Phetchabun province.
คำสำคัญ
แม่พิมพ์ปั๊มโลหะ,พวงกุญแจโลหะรูปฝักมะขาม,การสำรวจความพึงพอใจ,Stamping Die,Tamarind Metal Souvenir Keychain,Satisfaction Survey
วันที่นำเสนอ
1 มกราคม 2558
งบประมาณสนับสนุน
35,500 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.80
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 136 ครั้ง
หมายเหตุ
Journal