รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2558 / 2558 / 2559
สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพโมเดลการจำแนกและการเลือกคุณลักษณะสำคัญสำหรับคุณภาพการขายผลิตภัณฑ์ทางโทรศัพท์
จากโครงการวิจัยเรื่อง
--
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
การประชุมวิชาการระดับประเทศ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 7 วันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
29 ตุลาคม 2558
งบประมาณสนับสนุน
0 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.20
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 88 ครั้ง
หมายเหตุ
Proceeding