รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2558 / 2558 / 2559
สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
แอพพลิเคชันแสดงตำแหน่งโรงคัดบรรจุมะม่วงน้ำดอกไม้บนสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์
จากโครงการวิจัยเรื่อง
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 "การเชื่อมโยงและบูรณาการระหว่างศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา"
วันที่ 24 - 25 ตุลาคม 2558 ณ อาคารยุพราชเบญจมงคง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
24 ตุลาคม 2558
งบประมาณสนับสนุน
6,864 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.20
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 98 ครั้ง
หมายเหตุ
Proceeding