รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2557 / 2557 / 2558
สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกะเทาะเปลือกมะขาม
จากโครงการวิจัยเรื่อง
--
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2557 30 – 31 ตุลาคม 2557
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
30 ตุลาคม 2557
งบประมาณสนับสนุน
0 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.20
เอกสารดาวน์โหลด
--   ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
หมายเหตุ
Proceeding