รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2557 / 2556 / 2557
สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
การออกแบบและสร้างเครื่องทำขนมผิง
จากโครงการวิจัยเรื่อง
--
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
การประชุมวิชาการระดับชาติ “พะเยาวิจัย ครั้งที่ 3” วันที่ 23 – 24 มกราคม 2557
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
23 มกราคม 2557
งบประมาณสนับสนุน
190,000 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.20
เอกสารดาวน์โหลด
--   ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
หมายเหตุ
Proceeding