รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2557 / 2557 / 2557
สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
กระบวนการเรียนรู้การทำเกษตรชีวภาพเพื่อลดการใช้สารเคมี
จากโครงการวิจัยเรื่อง
--
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 3 “ข้าวไทยสู่สากล”วันที่ 11 – 12 กันยายน 2557 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
11 กันยายน 2557
งบประมาณสนับสนุน
0 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.20
เอกสารดาวน์โหลด
--   ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
หมายเหตุ
Proceeding