รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2564 / 2563 / 2564
สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
Solve The Series of RLC Circuit via The Time-Dependent Voltage Sine Function Using Wronskian’s of Differential Equation
จากโครงการวิจัยเรื่อง
--
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
PSRU Journal of Science and Technology, 6(2), 22-35.
พฤษภาคม-สิงหาคม 2564
P-ISSN: 2465-5112
E-ISSN: 2672-9741
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
1 พฤษภาคม 2564
งบประมาณสนับสนุน
0 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.60
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
หมายเหตุ
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2