รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2565 / 2565 / 2565
สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
การหาค่าระดับปัจจัยที่เหมาะสมของกระบวนการอบมะขามหวาน ด้วยกระบวนการออกแบบการทดลอง
จากโครงการวิจัยเรื่อง
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 7 (น. .......).นครราชสีมา.
6-8 กรกฎาคม 2565
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
6 กรกฎาคม 2565
งบประมาณสนับสนุน
0 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.20
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
หมายเหตุ
นำเสนอรูปแบบ Oral Presentation