รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2565 / 2564 / 2565
สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
เซนเซอร์แสงของฟิล์ม TiO2 ที่เจือด้วย Al2O3 ที่เตรียมด้วยเผาผนึกสาร
จากโครงการวิจัยเรื่อง
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
Journal of Science and Technology Buriram Rajabhat University, 6(1), 29-38.
มกราคม-มิถุนายน 2565
P-ISSN: 2774-0838
E-ISSN: 2774-0757
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
1 มกราคม 2565
งบประมาณสนับสนุน
6,000 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.60
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
หมายเหตุ
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2