รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2565 / 2565 / 2565
สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
ผลของการใช้น้ำไหลผ่านสนามแม่เหล็กต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวเหนียวลืมผัว
จากโครงการวิจัยเรื่อง
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
วารสารผลิตกรรมการเกษตร, 4(3), ......
กันยายน-ธันวาคม 2565
ISSN: 2651-2475
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
1 กันยายน 2565
งบประมาณสนับสนุน
0 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.80
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
หมายเหตุ
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1