รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2565 / 2565 / 2565
สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
การพัฒนาแนวการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยแบบเชิงรุกเพื่อส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยใช้วรรณคดีเป็นฐานสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
จากโครงการวิจัยเรื่อง
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์, 17(3), .....
กันยายน-ธันวาคม 2565
P-ISSN: 2286-9832
E-ISSN: 2408-1647
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
1 กันยายน 2565
งบประมาณสนับสนุน
0 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.80
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
หมายเหตุ
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1