รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2565 / 2564 / 2565
สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
ชื่อผลงาน เพลงระบำเก็บใบยา
จากโครงการวิจัยเรื่อง
--
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
จดทะเบียนผลงานทรัพย์สินทางปัญญา
ประเภท ลิขสิทธิ์
ทะเบียนข้อมูลเลขที่ต.286375
ออกให้ ณ วันที่ 26 เมษายน 2565
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
26 เมษายน 2565
งบประมาณสนับสนุน
0 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.60
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
หมายเหตุ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นผู้ดำเนินการ
ขอจดลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา