รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2565 / 2564 / 2565
สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสำคัญในการจัดการการผลิตที่ส่งผลต่อต้นทุนการดำเนินการของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิตในจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีการสูญเสียจากการผลิตและเวลาดำเนินการเป็นตัวแปรส่งผ่าน
จากโครงการวิจัยเรื่อง
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
วารสารราชพฤกษ์, 20(1), 14-26.
มกราคม-เมษายน 2565
P-ISSN: 1905-1344
E-ISSN: 2651-1835
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
1 มกราคม 2565
งบประมาณสนับสนุน
8,000 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.80
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
หมายเหตุ
-ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
-เป็นงานวิจัยที่บูรณาการร่วมกับทุนส่วนตัว เรื่อง รูปแบบความสัมพันธ์ของ ปัจจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ ส่วนสนับสนุนระบบงาน และผลิตภาพแรงงาน ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการดำเนินการ ของผู้ประกอบการ SMEs