รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2557 / 2557 / 2558
สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
Institutional Repositories in Thai Universities
จากโครงการวิจัยเรื่อง
--
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADL 2014 The 16th International Conference on Asia-Pacific Digital Libraries วันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2557 ณ จังหวัดเชียงใหม่อยู่ในฐานข้อมูล Sprigerlink
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
5 พฤศจิกายน 2557
งบประมาณสนับสนุน
0 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.40
เอกสารดาวน์โหลด
--   ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
หมายเหตุ
Proceeding