รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2565 / 2564 / 2565
สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
Halpern Tseng's Extragradient Methods for Solving Variational Inequalities Involving Semistrictly Quasimonotone Operator
จากโครงการวิจัยเรื่อง
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
Nonlinear Functional Analysis and Applications, 27(1), 121-140.
March 2022
P-ISSN: 1229-1595
E-ISSN: 2466-0973
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
1 มีนาคม 2565
งบประมาณสนับสนุน
12,000 บาท
สัดส่วนคะแนน
1.00
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 100 ครั้ง
หมายเหตุ
ฐานข้อมูลนานาชาติ Scopus, SJR Q3