รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2562 / 2561 / 2562
สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
การประเมินความพร้อมของระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
จากโครงการวิจัยเรื่อง
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, การประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2 (น. 313-324).จังหวัดพิษณุโลก.
21-22 มีนาคม 2562
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
21 มีนาคม 2562
งบประมาณสนับสนุน
0 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.20
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
หมายเหตุ
รูปแบบ Oral Presentation