รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2565 / 2564 / 2565
สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
การหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมเพื่อใช้ปรับตั้งเครื่องอัดยางขอบมุ้งลวดด้วยวิธีออกแบบการทดลอง
จากโครงการวิจัยเรื่อง
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
วารสารวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม, 15(2), 156-164.
เมษายน-มิถุนายน 2565
E-ISSN: 2774-1281
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
1 เมษายน 2565
งบประมาณสนับสนุน
8,000 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.80
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
หมายเหตุ
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1