รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2562 / 2561 / 2562
สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
การจัดการชุมชนเพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคติมายึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง: ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
จากโครงการวิจัยเรื่อง
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
วารสารสหวิทยาการวิจัย : ฉบับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562
ISSN : 2286-7252
หน้า 117-124
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
1 กรกฎาคม 2562
งบประมาณสนับสนุน
0 บาท
สัดส่วนคะแนน
1.00
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
หมายเหตุ
อยู่ฐานข้อมูลนานาชาติ SSRN