รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2564 / 2564 / 2565
สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
การประยุกต์ใช้โปรแกรมเชิงเส้นแบบเลขจำนวนเต็มสำหรับวางแผนการตัดไม้สักแปรรูปในการก่อสร้างบ้านทรงไทย
จากโครงการวิจัยเรื่อง
--
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
การประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏกรุงเก่า" ครั้งที่ 4
16-17 ธันวาคม 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
16 ธันวาคม 2564
งบประมาณสนับสนุน
0 บาท
สัดส่วนคะแนน
0
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
หมายเหตุ
Abstract
นำเสนอรูปแบบ Online