รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2565 / 2565 / 2566
สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
Design and Fabrication of Soil Sifter Machine for Value Added in The Black Ginger Herbal Production
จากโครงการวิจัยเรื่อง
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา), 22(4), .....
E-ISSN: 2672-9636
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
1 ตุลาคม 2565
งบประมาณสนับสนุน
0 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.80
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
หมายเหตุ
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1