รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2564 / 2564 / 2565
สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
ชื่อผลงาน อัตลักษณ์ผ้าทอพื้นเมืองไทหล่ม
จากโครงการวิจัยเรื่อง
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
จดทะเบียนผลงานทรัพย์สินทางปัญญา
ประเภท ลิขสิทธิ์
ทะเบียนข้อมูลเลขที่ว.046893
ออกให้ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2564
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
16 ธันวาคม 2564
งบประมาณสนับสนุน
6,000 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.60
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
หมายเหตุ
จดทะเบียนผลงานทรัพย์สินทางปัญญา