รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2562 / 2561 / 2562
สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
พยาธิใบไม้ระยะเมตาเซอร์คาเรียในอวัยวะต่าง ๆ ของปูนา (Sayamia bangkokensis) ในตำบลบุ่งคล้า และตำบลลานบ่า จังหวัดเพชรบูรณ์
จากโครงการวิจัยเรื่อง
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน (ASTC) ครั้งที่ 7 (น. 660-664).ปทุมธานี.
มหาวิทยาลัยรังสิต, บูรณาการ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
7 มิถุนายน 2562
งบประมาณสนับสนุน
0 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.20
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
หมายเหตุ
--