รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2564 / 2564 / 2564
สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
การศึกษาต้นทุน จุดคุ้มทุน และราคาจำหน่วยของผลิตภัณฑ์ขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป
จากโครงการวิจัยเรื่อง
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์, 17(2), 37-49.
กรกฎาคม-ธันวาคม 2564
ISSN: 1686-5731
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
1 กรกฎาคม 2564
งบประมาณสนับสนุน
6,000 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.60
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
หมายเหตุ
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2