รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2564 / 2563 / 2564
สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
เมทริกซ์จาคอปส์ธาล M ขนาด 3x3 ที่สัมพันธ์กับจำนวนจาคอปส์ธาล
จากโครงการวิจัยเรื่อง
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 13(17), 114-125.
ISSN: 2408-252X
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
1 มกราคม 2564
งบประมาณสนับสนุน
6,000 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.60
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
หมายเหตุ
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2