รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2564 / 2563 / 2564
สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
Effect of Enzyme Treatments on Protoplast Isolation from Leaves of Vetiver (Vetiveria spp.)
จากโครงการวิจัยเรื่อง
--
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
Chiang Mai University Journal of Natural Sciences, 20(3), 1-10. ISSN: 1685-1994
5 March 2021
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
5 มีนาคม 2564
งบประมาณสนับสนุน
0 บาท
สัดส่วนคะแนน
1.00
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
หมายเหตุ
ฐานข้อมูลนานาชาติ Scopus, SJR Q3