รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2566 / 2565 / 2566
สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่เข้าร่วมโครงการ เสริมสร้างแรงใจ ก้าวอย่างมั่นใจ สู่ครูมืออาชีพ
จากโครงการวิจัยเรื่อง
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, 11(2), ...เลขหน้า. P-ISSN: 2287-0962 E-ISSN: 2539-6765
มีนาคม-เมษายน 2566
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
1 มีนาคม 2566
งบประมาณสนับสนุน
0 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.80
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 119 ครั้ง
หมายเหตุ
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1