รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2564 / 2563 / 2564
สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
แนวทางการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์จากถั่วดาวอินคา ในจังหวัดเพชรบูรณ์
จากโครงการวิจัยเรื่อง
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, การสร้างสรรค์ นวัตกรรม เพื่อเสริมสร้างวิถีชีวิตใหม่: การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 9 (น. 371-381).กรุงเทพฯ.
25 เมษายน 2564
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
25 เมษายน 2564
งบประมาณสนับสนุน
0 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.20
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 86 ครั้ง
หมายเหตุ
Proceedings