รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2565 / 2564 / 2565
สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
การใช้ปลวกเสริมในการอนุบาลลูกอึ่งปากขวด
จากโครงการวิจัยเรื่อง
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
มหาวิทยาลัยพะเยา, Economic and social revovery from Covid-19 by research and Innovation: การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 11 (น. 1349-1357).พะเยา.
25-28 มกราคม 2565
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
25 มกราคม 2565
งบประมาณสนับสนุน
0 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.20
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
หมายเหตุ
Proceedings