รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2557 / 2557 / 2557
สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
ตัวแบบเฉดทางการเมืองกับการวิจัยอุดมการณ์ทางการเมืองในเชิงปริมาณ
จากโครงการวิจัยเรื่อง
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
การประชุมวิชาการระดับชาติ รัฐศาสตร์ฯ 50 ปี ทำดีเพื่อสังคมวันที่ 23-26 ธันวาคม 2557 ณ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
2 กรกฎาคม 2557
งบประมาณสนับสนุน
0 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.20
เอกสารดาวน์โหลด
--   ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
หมายเหตุ
Proceeding