รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2564 / 2564 / 2564
สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
การสืบค้นย้อนกลับผลผลิตข้าวไร่ลืมผัวและศักยภาพในการผลิตของเกษตรกรตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ
จากโครงการวิจัยเรื่อง
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์, วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจวิถีใหม่: การประชุมวิชาการระดับชาติมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 12 (น. B384-B398).สุรินทร์.
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
16 กันยายน 2564
งบประมาณสนับสนุน
0 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.20
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 80 ครั้ง
หมายเหตุ
Proceedings