รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2564 / 2564 / 2564
สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
สมรรถภาพการเจริญเติบโตและคุณภาพของซากไก่พื้นเมืองลูกผสม 3 สายพันธุ์ ที่ได้รับการเสริมเปลือกเสาวรส
จากโครงการวิจัยเรื่อง
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, 13(3), 344-357
P-ISSN: 1906-5981
E-ISSN: 2561-1274
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
1 กันยายน 2564
งบประมาณสนับสนุน
8,000 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.80
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
หมายเหตุ
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2