รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2557 / 2556 / 2557
สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
ความเกลียดชัง : สำรวจทฤษฎีและข้อคิดเห็นบางประการ
จากโครงการวิจัยเรื่อง
--
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
การประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 8 วันที่ 27 – 29 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
30 มีนาคม 2557
งบประมาณสนับสนุน
0 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.20
เอกสารดาวน์โหลด
--   ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
หมายเหตุ
Proceeding