รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2564 / 2563 / 2564
สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
Design and Fabrication of Electric Oven in Combination with Solar Energy to use Increasing Produce Seasoned Sour Tamarind for Duang Thong Community Enterprise
จากโครงการวิจัยเรื่อง
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, 17(2), 117-127
P-ISSN: 1686-9869
E-ISSN: 2697-5548
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
1 พฤษภาคม 2564
งบประมาณสนับสนุน
8,000 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.80
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
หมายเหตุ
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1