รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2564 / 2563 / 2564
สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
การศึกษาความต้องการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับหน่วยงานในจังหวัดเพชรบูรณ์: กรณีศึกษาสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์
จากโครงการวิจัยเรื่อง
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
วารสารสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2564 (11-18)
P-ISSN: 2586-9493
E-ISSN: 2697-4967
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
1 เมษายน 2564
งบประมาณสนับสนุน
6,000 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.60
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
หมายเหตุ
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2