รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2563 / 2562 / 2563
สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
งานวิจัยที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คำสั่งที่ 913/2563 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563
จากโครงการวิจัยเรื่อง
--
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบองค์ความรู้ปราชญ์นมแม่ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วมของชุมชน
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
19 มิถุนายน 2563
งบประมาณสนับสนุน
0 บาท
สัดส่วนคะแนน
1.00
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
หมายเหตุ
คำสั่ง แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ