รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2563 / 2563 / 2564
สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
การศึกษาพฤติกรรมและเจตคติต่อการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านขมวด จังหวัดเพชรบูรณ์
จากโครงการวิจัยเรื่อง
--
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจำปี พ.ศ. 2563
15 – 16 ธันวาคม 2563
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
15 ธันวาคม 2563
งบประมาณสนับสนุน
0 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.20
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
หมายเหตุ
Proceedings