รายละเอียดข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ปีพ.ศ./ กศษ./ ปงม.
2563 / 2563 / 2563
สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อเรื่อง/ผลงานการตีพิมพ์ฯ
อารมณ์ และเวลา / Emotions and time, 2020
จากโครงการวิจัยเรื่อง
--
ผู้นำเสนอผลงาน
แหล่งตีพิมพ์ฯ
“MOU x RU Ready” โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและการแสดงนิทรรศการผลงานศิลปกรรมคณาจารย์ ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ [MOU] ในเครือมหาวิทยาลัยราชภัฏ 2563
24 – 28 สิงหาคม 2563
ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
(งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ)
บทคัดย่อ
--
คำสำคัญ
--
วันที่นำเสนอ
24 สิงหาคม 2563
งบประมาณสนับสนุน
0 บาท
สัดส่วนคะแนน
0.60
เอกสารดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
หมายเหตุ
งานสร้างสรรค์ระดับชาติ